Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid:
Enkel deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

2. Offerte:
De offertes zijn vrijblijvend vanwege De Vennootschap. De aanbiedingen die in rekening worden gebracht, zijn deze die geldig zijn op het ogenblik van plaatsing en/of levering, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. De aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt en/of omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing van de goederen bemoeilijken.

3. Order:
- Een order verbindt de klant, doch verbindt De Vennootschap slechts na schriftelijke bevestiging.
- Orders, overgemaakt aan tussenpersonen, zijn slechts geldig en bindend na schriftelijke orderbevestiging vanwege De Vennootschap.
- Indien de klant een order geheel of gedeeltelijk annuleert, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de verschuldigde betaling. Bovendien dient de klant tevens in te staan voor de uitgaven en kosten zoals die reeds door De Vennootschap werden gedragen. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door De Vennootschap indien zij een door haar schriftelijk bevestigde opdracht verbreekt.

4. Prijs:
De Vennootschap behoudt zich het recht om de prijzen (van levering, werken en transport) op evenredige wijze aan te passen, indien de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen of andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, wijzigingen ondergaan.

5. Betaling:
- De facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar aan De Vennootschap, tenzij anders wordt bedongen. De klant erkent het recht van De Vennootschap om de wagen enkel af te leveren na uitvoering van de betaling die verschuldigd is voor de levering en de uitgevoerde werken.
- Het protesteren van een factuur dient duidelijk gemotiveerd en per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 10 werkdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn worden er geen klachten meer aanvaard, en wordt de niet (tijdig) geprotesteerde factuur als aanvaard en bindend tussen de partijen beschouwd.
- Bij gebrek aan betaling of bij onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 1% per maand, en dit op het volledige nog verschuldigde bedrag. Elke begonnen maand geldt voor een volledige maand. Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, mits een minimum van 65,00 EUR, onverminderd het recht van De Vennootschap om zich de werkelijk geleden schade te laten vergoeden, indien deze hoger blijkt te zijn.
- Het akkoord van De Vennootschap met andere betalingsmodaliteiten (o.a. per wisselbrief, …) brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet geen afbreuk aan de clausules wat betreft de plaats van betaling, schadevergoedingen, intresten en/of tussen partijen bedongen voorwaarden.
- De klant bevestigt dat, bij gebreke aan (volledige) betaling van de factuur van De Vennootschap door zijn verzekeringsmaatschappij, hij zelf op eerste verzoek van De Vennootschap tot integrale betaling van de factuur zal overgaan.
- Bij wanbetaling of ingeval het vertrouwen van De Vennootschap in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt wegens aanwijsbare negatieve gebeurtenissen (bv. uitgifte van een ongedekte cheque, in gebreke blijven betalingen te verrichten, …) of in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, kan De Vennootschap de uitvoering van elke overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling opschorten, en de betaling van alle openstaande bedragen opeisen, ook indien die nog niet vervallen waren.

6. Levering:
- Het risico gaat over op de klant vanaf het sluiten van de overeenkomst dan wel vanaf het ogenblik dat de klant zijn voertuig in bewaring geeft aan De Vennootschap.
- Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in het plaatselijk magazijn van De Vennootschap – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald.
- De leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Ze binden De Vennootschap niet. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.
- De goederen worden vervoerd/verzonden op risico van de klant. De vervoers- en verzekeringskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de klant.
- Indien de levering/werkzaamheid op verplaatsing plaatsvindt, bij de klant, zal de klant de nodige schikkingen treffen opdat de monteur/leverancier zo dicht mogelijk bij de leveringsplaats/montageplaats kan komen met een vracht- of bestelwagen.
- De in de werkplaats van De Vennootschap gestationeerde voertuigen zijn niet verzekerd tegen diefstal, brand of schade. De voertuigen die De Vennootschap worden toevertrouwd, zijn gedekt door de verzekeringen die de klant heeft afgesloten. Deze voertuigen worden bovendien gereden onder verantwoordelijkheid van de klant. Indien een voertuig binnen de 48 uur na het beëindigen van de werken niet is afgehaald, kan een vergoeding van 15,00 EUR per dag geëist worden, zonder dat De Vennootschap enige verantwoordelijkheid voor bewaking aanvaardt, dit onverminderd het recht van De Vennootschap om haar hogere schade te bewijzen.
- De klant dient de gebruikte goederen en het uitgevoerde werk zorgvuldig na te zien, hetzij persoonlijk, hetzij door zijn verantwoordelijke of aangestelde, en dit vooraleer het voertuig de werkplaats van De vennootschap verlaat, dan wel vooraleer de monteur de plaats waar de werkzaamheden werden uitgevoerd verlaat. De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen ofwel uitdrukkelijk op de werkbon te worden vermeld, ofwel uiterlijk binnen de 48 uur na de levering per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan De Vennootschap, bij gebreke waaraan De Vennootschap elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
- Eventuele verborgen gebreken dienen door de klant, op straffe van verval, schriftelijk te worden gemeld binnen 2 maanden na de ontdekking ven het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van De Vennootschap, zal de klant de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van De Vennootschap zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van De Vennootschap is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van de koper, of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is.

7. Garanties:
- De Vennootschap verleent een levenslange (= gemiddelde levensduur van een ruit in het voertuig in kwestie) garantie op de door haar of door haar aangestelden uitgevoerde ruitvervangingen, met inbegrip van levering en plaatsing van de ruit en behoudens de toepassing van de bepalingen inzake de Wet Consumentkoop. Deze garantie wordt enkel verleend na voorlegging van de factuur met betrekking tot de oorspronkelijk uitgevoerde werkzaamheden en indien het gebrek door De Vennootschap wordt vastgesteld en hersteld zal worden.
- Indien de beschadiging van de ruit voldoet aan de in de sector gekende GEPVP- herstellingscriteria voor herstelling gelaagde voorruit (zie website www.autoglassclinic.be), herstelt De Vennootschap de inslag door middel van het gangbare reparatiesysteem. Voldoet de inslag niet aan de GEPVP-herstellingscriteria, dient De Vennootschap de klant nadrukkelijk op de hoogte te stellen dat een herstelling geen duurzaam resultaat garandeert en dat de klant op eigen risico ervoor kiest de inslag te laten repareren. Op een herstelling wordt een levenslange (= gemiddelde levensduur van een ruit in het voertuig in kwestie) garantie verleend, behoudens de toepassing van de bepalingen inzake de Wet Consumentenkoop. Indien de voorruit binnen het jaar na reparatie, vanuit de herstelde inslag en zonder externe oorzaak opnieuw verschijnt of verder scheurt, verbindt De Vennootschap zich ertoe hetzij op haar kosten een nieuwe herstelling uit te voeren, hetzij, indien nodig, de ruit in zijn geheel te vervangen, waarbij de kosten voor de oorspronkelijke herstelling, zoals die blijken uit de voorgelegde factuur, integraal in mindering gebracht worden van de totale kosten voor het vervangen van de ruit, indien deze vervanging werd uitgevoerd door De Vennootschap. Deze garantie wordt enkel verleend na voorlegging van de factuur met betrekking tot de oorspronkelijk uitgevoerde werkzaamheden en indien het gebrek door De Vennootschap wordt vastgesteld en hersteld zal worden.
- Behalve in de hypothese van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van De Vennootschap wegens verborgen gebreken beperkt tot een periode van twee jaren na de levering/plaatsing van de goederen. Dit is onder meer het geval bij de levering van ruiten, de enkele plaatsing van ruiten, het demonteren en hermonteren van ruiten, op maat gemaakte ruiten en het tinten van ruiten. Deze garantie wordt enkel verleend indien het gebrek door De Vennootschap vastgesteld en zelf hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur van de oorspronkelijke levering/uitvoering van de werken.
- Elke aansprakelijkheid van De Vennootschap is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de klant of enige derde. De Vennootschap is ook niet aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit slijtage, een toepassing en/of gebruik van de geleverde/herstelde goederen die niet in overeenstemming is met de regels van de kunst, of niet voldoet aan de gebruiks-/plaatsings-/reinigings- of onderhoudsvoorschriften.
- De Vennootschap zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor welk probleem of welke schade dan ook die zich voordoet tijdens de levering of installatie, wanneer blijkt dat De Vennootschap onvoldoende of verkeerdelijk werd geïnformeerd door de klant.

8. Eigendomsoverdracht:
De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs en dit ongeacht de leveringsdatum van de goederen. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de klant er niet toe gerechtigd de betrokken goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om het wettelijk eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9. Overmacht:
Indien De Vennootschap ten gevolge van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, … e.d.) niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst tijdig of zelfs helemaal niet uit te voeren, behoudt De Vennootschap zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten zolang de overmacht duurt, of zelfs te beëindigen indien uitvoering van de overeenkomst (normaal, menselijk of redelijk) onmogelijk is geworden. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist.

10. Bevoegde rechtbank – wetgeving:
- In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van De Vennootschap bevoegd.
- De Belgische wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten.
- Anderstalige algemene contractvoorwaarden zijn enkel gegeven ter informatie. De taal van het taalgebied van De Vennootschap alleen geldt in rechte.